Croeso i Gyngor ar Bopeth

Merthyr Tudful

Rydym yn elusen gofrestredig sy'n cynnig cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy'n effeithio ar fywydau pobl. Ein nod yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, ni waeth pwy ydych chi, beth yw eich sefyllfa, a pha bynnag broblemau y gallech eu hwynebu.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu lle bynnag yr ydym yn ei weld ac yn ymgyrchu i wella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl.

1/5

Beth rydyn ni'n ei wneud

Mae pobl yn dod atom gyda phob math o faterion. Efallai bod gennych chi broblemau arian, budd-dal, tai neu gyflogaeth. Efallai eich bod chi'n meddwl am gyngor cyfreithiol, angen help gyda phroblemau iechyd neu wedi cael eich camarwain gan hysbyseb amheus. Efallai eich bod yn wynebu argyfwng neu'n ystyried eich opsiynau yn unig.

Pryd bynnag mae angen cyngor ar bobl, rydyn ni yma i helpu

Gwirfoddoli gyda ni

Mae 21,600 o wirfoddolwyr hyfforddedig iawn yn gwneud ein gwaith yn bosibl ledled y DU. Mae ein gwirfoddolwyr yn dod o bob math o gefndiroedd ac yn helpu gyda phopeth a wnawn. Mae'r gwaith yn werth chweil ac yn hwyl. A allech chi ymuno â nhw?

 

Am gyfleoedd gwirfoddoli lleol, e- admin@citizensadvicemt.org.uk

 

 

I ddarganfod mwy am ein gwasanaeth neu drefnu apwyntiad

Ffoniwch ein llinell gweinyddu swyddfa:

01685 382188

Am gyngor ffôn, ffoniwch AdviceLink Cymru yn rhad ac am ddim ar 0800 702 2020

Neu ewch i: www.citizensadvice.org.uk

Ymchwil polisi ac ymgyrchoedd

Policy research and campaigns